m menu image m home m cart

Jak reklamovat zakoupené zboží v tomto internetovém obchodě

ERPEA Shop

Zde najdete podrobné informace týkající se uplatnění případné reklamace zboží zakoupeného v našem internetovém obchodě ERPEA Shop. Veškeré vaše reklamace můžete uplatnit i elektronicky.

 1. Všeobecná ustanovení
  Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodu ERPEA Shop, u kterého zákazník uplatnil reklamaci v záruční době. Při prodeji obdrží zákazník daňový doklad na toto zboží a dodací list. Objednáním zboží zákazník zboží přejímá a zároveň potvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami.
 2. Záruční podmínky
  1. Délka záruky
   Jedná se o lhůtu stanovenou platnými právními předpisy. Výrobce může poskytovat na své výrobky záruku delší, než stanoví tyto předpisy. U každého zboží je záruční lhůta uvedena na dodacím nebo záručním listu. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení tohoto dokladu. V případě, že byl výrobek v záruční opravě, jeho záruční doba se prodlužuje o čas, po který byl v této opravně. U některých produktů se může stát, že je poskytována různá záruka podle toho, zda je vztah obchodní uzavřen podle Občanského zákoníku (vztah ERPEA Shop -> soukromá osoba nepodnikatel) nebo podle Obchodního zákoníku (vztah ERPEA Shop -> firemní zákazník).
   Je-li předmětem plnění software, záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií nebo přístupnost instalačního souboru na serveru, jde-li o elektronickou licenci (ESD). Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) nebo zpřístupněním licenčního čísla v případě elektronických licencí nelze předmět plnění vrátit prodávajícímu. Kupující se stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Prodávající neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů (dále též SW), ani tzv. DEMO produktů a zkušebních verzí. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu. Záruka na softwarové produkty Microsoft je poskytovatelem omezena na 90 dnů od data prodeje ve smyslu licenční smlouvy Microsoft a obdobně je to i u jiných výrobců software. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti způsobené změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení, instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případně instalace ovladačů.
  2. Uplatnění záruky
   Jednotliví výrobci zboží prodávaného v internetovém obchodě ERPEA Shop svěřili záruční opravy na základě smluv a licencí autorizovaným servisním střediskům. Zákazník tak má možnost zvolit si autorizované středisko, které mu vyhovuje (např. z důvodu blízké vzdálenosti od jeho místa bydliště) a v něm uplatnit reklamaci. Seznam středisek spolupracujících s daným výrobcem a jejich adresy jsou z pravidla uvedeny jako příloha záručního listu a také v popisu výrobků na stránkách internetového obchodu ERPEA Shop. (Jeden servis má většinou licence na opravy výrobků několika různých značek.) Zákazník také může požádat prodávajícího o informace o servisech, na které se může se svou reklamací obrátit. Uplatněním reklamace v autorizovaném servisním středisku v okolí bydliště zákazníka může být vyřízení reklamace výrazně urychleno.
   Kromě toho se může zákazník obrátit s reklamací přímo na prodejce elektronicky nebo dopisem odeslaným poštou na jeho adresu.
  3. Zánik záruky
   Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, jestli:
   • výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a měl by o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
   • byly porušené ochranné pečetě a nálepky nacházející se na výrobku nebo bylo zpřístupněno licenční číslo (např. na dodacím listě nebo licenčním certifikátu)
   • výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením
   • výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným výrobcem
   • výrobek byl poškozen působením živlů
   • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými výrobcem
   • výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN
 3. Povinnosti prodávajícího
  Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě ERPEA Shop, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto ustanovení platí, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak.
 4. Práva a povinnosti zákazníka
  • Než zákazník převezme zboží zakoupené v internetovém obchodě ERPEA Shop, má právo si je ve vlastním zájmu dobře prohlédnout a o případných prohlídkou zjištěných závadách neprodleně informovat prodejce a dopravce, který výrobek přivezl. Obvykle s dopravcem sepíše též záznam o poškození zásilky.
  • Zákazník má právo odmítnout převzít zboží s poškozeným obalem nebo s jinými zjevnými známkami poškození.
  • Zákazník (odběratel) je povinen neprodleně, nejpozději však do 72 hodin od dodání a převzetí zboží, informovat prodejce (obchodníka, který vyhotovil fakturu) o jakýchkoliv rozdílech mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) a o případných jiných chybách v dodacím listu nebo faktuře. V opačném případě může dojít k tomu, že pozdější reklamace nebude prodejcem uznána.
 5. Závěrečná ustanovení
  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2007. Provozovatel internetového obchodu ERPEA Shop si vyhrazuje právo změny tohoto řádu.