m menu image m home m cart

Ekologie

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři

dnem 13.8.2005 vstoupil v účinnost zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který ukládá výrobcům, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu nových povinností.

Zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Mezi základními povinnostmi výrobců a dovozců je zajištění zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení nebo odděleného sběru OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení), jejich zpracování a další materiálové využití. Současně zákon ukládá výrobcům navrhovat a vyrábět výrobky tak, aby se v budoucnu usnadnila jejich demontáž a další materiálové využití. Společnost ERPEA s.r.o. distribuuje výrobky při jejichž výrobě je zohledněna snaha docílit minimální dopad na životní prostředí a požadavky všech zákonných předpisů.

Základní informace k financování OEEZ:

 • Financování nakládání s OEEZ z domácností:
  1. Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění EEZ pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru, jsou výrobci a dovozci povinni vytvořit systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, přispívají všechny tyto osoby, které jsou podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných nákladů.
  2. Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, výrobce elektrozařízení je povinen financovat zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru, jedná-li se o elektrozařízení, jehož je výrobcem.
 • Financování nakládání s OEEZ jiným než domácností (tedy od firem a podnikatelů):
  1. Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a je-li nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce takového nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu dodávaných elektrozařízení.
  2. Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, není však nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování koneční uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli. Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, zajistí jeho financování sám výrobce.

Společnost ERPEA s.r.o. řeší tyto povinnosti zapojením do kolektivního systému REMA Systém. Zákon umožòuje výrobcům krýt finanční náklady prokazatelně vynaložené na zajištění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a ekologicky šetrného odstranění elektrozařízení a elektroodpadu navýšením ceny u výrobků uváděných na trh po dni 13.8.2005 (dále jen recyklační poplatek). Výrobci mohou tento recyklační poplatek uvádět buďto jako samostatnou položku na prodejním dokladu (tzv. viditelný poplatek), případně může být cena výrobku navýšena o částku odpovídající hodnotě recyklačního poplatku (tzv. neviditelný poplatek). Recyklační poplatek bude tedy dále účtován i dalšími prodejci při prodeji zařízení spotřebiteli nebo koncovému uživateli. Takto získané finanční prostředky jsou naší společností následně odváděny jako příspěvek do kolektivního systému REMA Systém, který zajišuje plnění povinností výrobců.

Výrobky uváděné společností ERPEA s.r.o. na trh po 13.8.2005, jsou označeny v souladu se zákonem o odpadech předepsaným grafickým symbolem (přeškrtnuté popelnice) tak, jak má společnost ERPEA s.r.o. uvedeno v návrhu na zápis do Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí. Smyslem tohoto označení je oddělení tzv. historického a budoucího OEEZ. Použité elektrozařízení nesmí být odstraòováno společně s komunálním odpadem a tento vysloužilý výrobek musí být odevzdán pouze na sběrných místech. k tomu určených Toto je základní předpoklad ke splnění hlavního cíle novely zákona o odpadech, kterým je zvýšit opětovné použití, materiálové využití a využití elektrozařízení na požadovanou úroveò a tím předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí.

Výrobce (dovozce) prostřednictvím distributorů zajistí, aby byl konečný uživatel informován o způsobu provedení odděleného sběru. Distributor informuje při prodeji elektrozařízení konečného uživatele o způsobu zajištění odděleného sběru. Žádáme proto prodejce, aby informovali konečné uživatele o možnosti bezplatného předání použitého elektrozařízení přes kolektivní systém REMA Systém, konkrétní informace získáte na www.remasystem.cz nebo na telefonu 224 454 421(3).

Poslední prodejci elektrozařízení jsou povinni spotřebitelům (občanům, domácnostem) podat všechny důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá zařízení. Pokud tak poslední prodejce neučiní, je povinen na sebe převzít povinnosti zpětného odběru výrobce a tedy bezplatně od spotřebitele převzít použité zařízení přímo v prodejně bez vazby na prodej nového zařízení. Potřebné informace lze získat na www.remasystem.cz. Poslední prodejci jsou povinni zajistit, aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

Kolektivní systém REMA Systém nedělá rozdíl mezi elektrozařízením pocházejícím z domácností (od spotřebitele) a elektrozařízením pocházejícím z firem (od konečného uživatele) v rámci výrobků ve skupině Informační technologie a telekomunikace.

Symbol popelniceTento symbol znamená, že podle novely zákona o odpadech nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Tento výrobek má být vrácen do místa zpětného odběru, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se zpětného odběru a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.remasystem.cz

Úplné znění zákona o odpadech, nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí http://www.env.cz/